Konsultacje ESMA w sprawie propozycji zmian w przepisach dotyczących raportów z zakresu „best execution” (MIFID II)

Konsultacje ESMA w sprawie propozycji zmian w przepisach dotyczących raportów z zakresu „best execution” (MIFID II)

Czytaj: 3 min

Nadzór merytoryczny: mec. Ewa Mazurkiewicz, Partner.   

W dniu 24 września 2021 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) opublikował dokument konsultacyjny zawierający propozycje zmian w zakresie przepisów dotyczących obowiązków sprawozdawczych dotyczących najlepszego wykonania (best execution) wynikających z RTS 27 [1] oraz RTS 28 [2] („Raporty”).

Cel proponowanych zmian

Celem proponowanych zmian jest doprowadzenie do ulepszenia raportowania w przedmiotowym obszarze, czyli zapewnienie skutecznych i spójnych regulacji oraz możliwości nadzoru ich stosowania, a w efekcie zwiększenie ochrony inwestorów. W wyniku obserwacji stosowania wskazanych wymogów ESMA odnotowała szereg nieprawidłowości w tym zakresie. W związku z powyższym, ESMA opracowała materiał zawierający propozycje rozwiązań, których celem jest doprowadzenie, w przyszłości, do usprawnienia systemu raportowania na terenie Wspólnoty we wskazanym zakresie, poprzez zwiększenie przejrzystości istniejącego systemu, jego dostosowanie do praktyki rynkowej (w pewnym zakresie też systemów publikacji danych rynkowych – systemów tzw. przejrzystości transakcyjnej), ale też zakresu instrumentów finansowych objętych omawianymi obowiązkami raportowymi.

Zakres zmian

Proponowane zmiany obejmują w szczególności zmiany w zakresie:

 1. wymogów sprawozdawczych objętych RTS 27:
  • uproszczenie raportowania, poprzez zmniejszenie stopnia szczegółowości i zakresu danych podlegających raportowaniu;
  • wprowadzenie szczegółowego katalogu informacji, które musiałyby być publikowane w celu umożliwienia odbiorcy informacji oceny spełnienia kryteriów best execution (tzw. wskaźniki) dla danego przypadku;
  • zapewnienie spójności z wymogami sprawozdawczości w zakresie przejrzystości po-transakcyjnej na podstawie MiFID II/MiFIR;
  • wykorzystanie struktury formatu pliku CSV (format elektroniczny), nadającym się do odczytu maszynowego, w celu ułatwienia dostępu do informacji dotyczących jakości wykonywanych zleceń oraz ich wykorzystanie;
  • skrócenie terminu publikacji raportów do jednego miesiąca po zakończeniu kwartału, w celu zapewnienia uczestnikom rynku dostępu do bardziej bieżącej informacji;
  • wyłączenie animatorów rynku z zakresu nowego systemu sprawozdawczości;
 2. wymogów sprawozdawczych objętych RTS 28:
  • objęcie obowiązkiem również podmiotów świadczących usługę przyjmowania i przekazywania zleceń oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
  • zniesienie obowiązku raportowania przez firmę inwestycyjną odsetka wykonanych zleceń, które były zleceniami pasywnymi i agresywnymi (w ramach listy pięciu największych zleceń);
  • wprowadzenie obowiązku wyraźnego potwierdzania w podsumowaniu jakości wykonania zleceń, jeżeli nie zostały podane w raporcie wymagane parametry oraz krótkiego wyjaśnienia, dlaczego tego typu informacja nie została podana;
  • wprowadzenie obowiązku podawania łącznej kwoty płatności otrzymanych za przepływ zleceń (order flow) w podsumowaniu dotyczącym jakości wykonania zleceń przez firmę inwestycyjną.

W zakresie proponowanych zmian ESMA przedstawiła projekty rozporządzeń delegowanych do MiFID II, które miałyby zastąpić RTS 27 i RTS 28 w obrocie prawnym, w celu wdrożenia projektowanych zmian w przyszłości. Założeniem jest przekazanie przez ESMA opracowanych przez nią propozycji Komisji Europejskiej, po zamknięciu procesu konsultacji, w pierwszej połowie 2022 r.

Pełny tekst dokumentu konsultacyjnego dostępny jest na stronie internetowej ESMA.

Termin zakończenia konsultacji

Adresatem konsultacji są przede wszystkim miejsca wykonania (execution venues), firmy inwestycyjne i zrzeszające je organizacje, inwestorzy, w tym organizacje i stowarzyszenia konsumenckie, a także inni uczestnicy rynku zaangażowani w proces best execution w ramach MiFID II.

Uwagi do dokumentu konsultacyjnego mogą być zgłaszane w terminie do 23 grudnia 2021 r.

Przypisy:

[1] Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji („RTS 27”).

[2] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń („RTS 28”).

Napisz do autorów:

Ewa Mazurkiewicz SPCG

Ewa Mazurkiewicz

radca prawny
Partner

Przegląd rozporządzenia MAR

Przegląd rozporządzenia MAR

Czytaj: 2 min

W dniu 3 października 2019 r. ESMA opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący rozporządzenia MAR. Przegląd ma na celu sporządzenie raportu dla Komisji Europejskiej w przedmiocie stosowania tego rozporządzenia oraz niezbędnych zmian legislacyjnych.

Stosowanie przepisów MAR do funduszy inwestycyjnych

Jedną z kwestii analizowanych w dokumencie jest stosowanie rozporządzenia MAR przez fundusze inwestycyjne typu UCITS oraz alternatywne fundusze inwestycyjne, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. ESMA wskazała na zidentyfikowane trudności w zastosowaniu wymogów rozporządzenia MAR do funduszy inwestycyjnych wynikające ze zróżnicowanych konstrukcji prawnych przyjętych w regulacjach państw członkowskich (m.in. brak osobowości prawnej funduszy inwestycyjnych, rola spółek zarządzających). W celu zapewnienia kompleksowego wykonywania obowiązków MAR przez fundusze i zarządzające nimi spółki, ESMA zaproponowała w dokumencie konsultacyjnym zmiany przepisów rozporządzenia.

Poniżej przedstawiamy listę kluczowych, w naszej opinii, kwestii poruszonych w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych:

 1. Raportowanie transakcji osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi związanych.
  ESMA proponuje, aby wymóg raportowania transakcji został wprost zaadresowany do funduszy inwestycyjnych i zarządzających nimi spółek. W celu wyraźnego określenia zakresu podmiotowego wymogu, ESMA proponuje, aby „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych została zdefiniowana na wzór „osoby zaangażowanej” w rozumieniu dyrektywy wykonawczej do dyrektywy UCITS (dyrektywa Komisji 2010/43/UE). ESMA wskazała również, że zgodnie z literalnym brzmieniem art. 19 rozporządzenia MAR, wymóg raportowania transakcji odnosi się wyłącznie do takich transakcji, których przedmiotem są akcje lub instrumenty dłużne. W celu zapewnienia kompletności regulacji, zakres przedmiotowy przepisu należy rozszerzyć o instrumenty finansowe emitowane przez fundusze inwestycyjne.
 2. Przekazywanie informacji poufnych do wiadomości publicznej.
  W maju tego roku, ESMA zaktualizowała dokument Q&A do rozporządzenia MAR jednoznacznie wskazując, że obowiązek przekazywania informacji poufnych do wiadomości publicznej obejmuje również emitentów – fundusze inwestycyjne, które zgodnie z regulacjami krajowymi przyjętymi w państwach członkowskich, nie posiadają osobowości prawnej. ESMA proponuje jednoznaczne zaadresowanie wymogu do tego typu emitentów oraz wskazanie, że odpowiedzialność za wykonywanie tych obowiązków ponosi spółka zarządzająca funduszem inwestycyjnym.

Pełny tekst dokumentu konsultacyjnego dostępny jest na stronie ESMA: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/mar_review_-_cp.pdf

Zakończenie konsultacji

Uwagi i sugestie do dokumentu konsultacyjnego można zgłaszać do dnia 29 listopada 2019 r. Zakończenie przeglądu rozporządzenia MAR i przekazanie finalnego raportu do Komisji Europejskiej planowane jest na wiosnę 2020 r.

Konsultacje propozycji zmian w rozporządzeniu delegowanym PRIIP

Konsultacje propozycji zmian w rozporządzeniu delegowanym PRIIP

Czytaj: 2 min

W dniu 16 października 2019 r. Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (EBA, EIOPA, ESMA) opublikował dokument konsultacyjny zawierający propozycje zmian do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów („Rozporządzenie Delegowane”).

Cel proponowanych zmian

Celem proponowanych zmian jest umożliwienie stosowania przepisów Rozporządzenia Delegowanego przez fundusze inwestycyjne typu UCITS obecnie objęte tymczasowym zwolnieniem od obowiązku stosowania tego rozporządzenia. Ponadto, nowelizacja ma na celu rozwiązanie najistotniejszych kwestii regulacyjnych zidentyfikowanych podczas przeprowadzonego w ubiegłym roku przeglądu Rozporządzenia Delegowanego, przy uwzględnieniu realizacji celów rozporządzenia PRIIP (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1286/2014).

Zakres zmian

Poniżej przedstawiamy listę planowanych zmian, które, w naszej opinii, należy uznać za kluczowe:

 • Uzupełnienie Rozporządzenia Delegowanego o odpowiednie zapisy rozporządzenia regulującego sporządzanie KII (rozporządzenia Komisji (UE) nr 583/2010) w celu umożliwienia stosowania Rozporządzenia Delegowanego przez UCITS objęte obecnie tymczasowym zwolnieniem, o którym mowa powyżej,
 • Rozszerzenie zakresu przekazywanych inwestorom informacji o dane dotyczące wyników funduszu osiągniętych w przeszłości – na wzór dokumentów KII przekazywanych przez fundusze typu UCITS,
 • Zmiana metodyki obliczania kosztów oraz sposobu przedstawiania informacji o kosztach w celu uczynienia tych informacji bardziej zrozumiałymi dla inwestorów,
 • Wprowadzenie ilustracyjnego sposobu prezentacji scenariuszy wyników (w zależności od wyniku konsultacji ten sposób prezentacji może być obligatoryjny bądź fakultatywny),
 • Ograniczenie katalogu przedstawianych scenariuszy dotyczących wyników poprzez usunięcie obowiązku przedstawienia scenariusza warunków skrajnych,
 • Zmiana sposobu przedstawiania informacji w przypadku oferowania różnych bazowych wariantów inwestycyjnych (ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe będące wariantami inwestycyjnymi w ramach ubezpieczenia), mająca na celu rozwiązanie problemu niezrozumiałości treści przekazywanych dokumentów przez inwestorów detalicznych.

Pełny tekst dokumentu konsultacyjnego dostępny jest na stronie internetowej ESMA pod adresem https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc-2019-63_consultation_paper_amendments_priips_kid.pdf.

Termin zakończenia konsultacji

Uwagi w zakresie proponowanych zmian można zgłaszać do dnia 13 stycznia 2020 r. Zakończenie przeglądu Rozporządzenia Delegowanego planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2020 r. Krótko po tym finalna wersja projektu ma zostać przekazana Komisji Europejskiej. W związku z terminem zakończenia obowiązywania tymczasowego zwolnienia w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych typu UCITS w dniu 31 grudnia 2021 r., wejście w życie i rozpoczęcie stosowania zmienionego Rozporządzenia Delegowanego planowa­­ne jest na 2021 rok.

Wytyczne ESMA dla funduszy UCITS

Wytyczne ESMA dla funduszy UCITS

Czytaj: 3 min

Pod koniec października mija termin na składanie do ESMA uwag do projektu wytycznych w zakresie wynagrodzenia za zarządzanie w formule opłaty za wynik (ang. performance fee) dla funduszy inwestycyjnych typu UCITS („Wytyczne”). Co istotne, jedną z propozycji ESMA jest rozważenie poszerzenia zakresu stosowania Wytycznych również w odniesieniu do alternatywnych funduszy inwestycyjnych skierowanych do klientów detalicznych.

Cel Wytycznych

Celem Wytycznych jest ujednolicenie sposobu pobierania przez zarządzających w krajach Unii Europejskiej opłat zmiennych za zarządzanie na potrzeby zapewnienia inwestorom detalicznym minimalnego, wspólnego poziomu ochrony we wszystkich krajach członkowskich.

Treść Wytycznych

Zakres Wytycznych obejmuje pięć podstawowych obszarów:

 1. sposób kalkulacji opłat zmiennych,
 2. zgodność pomiędzy przyjętym modelem opłat zmiennych, a celem i polityką inwestycyjną danego funduszu,
 3. częstotliwość pobierania opłat zmiennych za zarządzanie,
 4. wpływ negatywnych wyników funduszu na opłaty zmienne,
 5. obowiązki informacyjne.

Poniżej przedstawiamy krótki opis, naszym zdaniem, najważniejszych zagadnień w ramach każdego z obszarów. Pełny tekst Wytycznych dostępny jest na stronie internetowej ESMA.

Sposób kalkulacji opłat zmiennych

ESMA proponuje, aby naliczanie opłaty zmiennej odbywało się w oparciu o ustalony przez zarządzającego model jej wyliczania zawierający co najmniej: (i) wskaźnik referencyjny (np. indeks, high- water mark, stopa zwrotu), (ii) okres za jaki pobiera się opłatę zmienną i termin jej wypłaty, (iii) okres za jaki bada się wyniki funduszu, które będą stanowić podstawę do naliczenia wynagrodzenia zmiennego (po którym, nie będzie konieczności kompensacji za negatywne wyniki w danym okresie), (iv) stawkę opłaty zmiennej (v) częstotliwość naliczania opłaty zmiennej – powinna odpowiadać częstotliwość obliczana wartości aktywów netto funduszu.

Opracowany model naliczania opłaty zmiennej powinien zapewnić, aby pobierana opłata była proporcjonalna do wyników funduszu. Ponadto, zarządzający powinien być w stanie, wykazać, że naliczana opłata zmienna stanowi zarówno rozsądną motywację dla zarządzającego, a jednocześnie jest zgodna z interesem uczestników funduszu.

Znaczenie celów i polityki inwestycyjnej funduszu

W Wytycznych, ESMA proponuje, aby pobierając opłatę zmienną, zarządzający zobowiązany był zapewnić zgodność takiej opłaty z: (i) celem i polityką inwestycyjną funduszu, oraz (ii) profilem ryzyka i zysku funduszu.

Analiza takiej zgodności powinna obejmować:

 • weryfikację, czy planowany model naliczania opłaty zmiennej będzie dopasowany do celu i polityki inwestycyjnej funduszu,
 • w przypadku funduszy, które naliczają opłatę zmienną odnosząc się do benchmarku – weryfikację czy benchmark jest właściwy dla przyjętego celu i polityki inwestycyjnej oraz właściwie odzwierciedla profil ryzyka i zysku funduszu, z uwzględnieniem różnic pod względem ryzyka pomiędzy celami inwestycyjnymi funduszu, a przyjętym benchmarkiem.

Częstotliwość pobierania opłat zmiennych

Zgodnie z Wytycznymi, zarządzający wyznaczając okres, za jaki pobierana jest opłata zmienna, powinien brać pod uwagę, że:

 • opłata zmienna nie powinna być pobierana częściej niż raz do roku (okres, za jaki pobierana jest opłata zmienna, w opinii ESMA, powinien zakończyć się 31 grudnia lub wraz z końcem roku obrotowego funduszu),
 • okres, za jaki pobierana jest opłata zmienna, powinien być możliwie zgodny z horyzontem inwestycyjnym funduszu,
 • częstotliwość pobierania opłaty zmiennej powinna zapewniać zgodność pomiędzy interesami zarządzającego, a interesami uczestników funduszu.

Negatywne wyniki funduszu

Zgodnie ze stanowiskiem ESMA, opłata zmienna powinna być możliwa do pobrania wyłącznie, jeśli w okresie, za jaki bada się wyniki funduszu, osiągnięta została pozytywna stopa zwrotu. Z zastrzeżeniem kolejnego akapitu, w szczególności, opłata zmienna nie powinna być pobierana w przypadku, gdy w okresie, za jaki bada się wyniki funduszu, nie został wypracowany zakładany wynik lub fundusz osiągnął negatywną stopę zwrotu.

ESMA proponuje, aby istniała możliwość (w pewnym zakresie) zrekompensowania straty w okresie za jaki bada się wyniki funduszu, tak aby możliwa była wypłata opłaty zmiennej.

Powyższe, nie odnosi się do modelu opartego na zasadzie high- water mark. Zgodnie ze stanowiskiem ESMA, w takim przypadku, koniec okresu, za jaki bada się wyniki funduszu powinien być wyznaczany osiągnięciem high- water mark lub w momencie, w którym zostaną dokonane znaczące zmiany w konstrukcji funduszu.

Obowiązki informacyjne

W Wytycznych proponuje się doprecyzowanie istniejących obowiązków informacyjnych wobec inwestorów. ESMA wskazuje, że pobierając opłatę zmienną za zarządzanie zarządzający powinien być zobowiązany do zawarcia, w dokumentach udostępnianych inwestorom (prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów, materiały marketingowe), informacji o tym fakcie oraz o potencjalnym wpływie opłaty zmiennej na dokonywaną przez inwestora inwestycję. Ponadto inwestorowi powinien zostać przekazany opis sposobu naliczania opłaty zmiennej, ze wskazaniem konkretnych przykładów obrazujących, w jaki sposób opłata będzie obliczana. Cały opis wraz z przykładami powinien być przedstawiony w sposób zrozumiały dla inwestora, umożliwiający mu prawidłowe zrozumienie przyjętego modelu naliczania opłaty zmiennej.

Data zastosowania oraz termin implementacji

Uwagi do projektu Wytycznych można składać do 31 października 2019 r. Nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2020 r. zostanie opublikowane ostateczne brzmienie uzgodnionego dokumentu oraz zostanie wskazany termin rozpoczęcia stosowania określonych w nim zasad. ESMA proponuje, aby dla istniejących funduszy inwestycyjnych termin dostosowania prowadzonej działalności do brzmienia Wytycznych wynosił dwanaście miesięcy od dnia rozpoczęcia ich stosowania.

W odniesieniu do funduszy powstałych po dacie wejścia w życie Wytycznych zarządzający będą zobowiązani działać zgodnie z brzmieniem Wytycznych od początku. W związku z tym, w przypadku złożenia przez KNF oświadczenia o stosowaniu Wytycznych w Polsce, towarzystwa funduszy inwestycyjnych zobowiązane będą do dostosowania prowadzonej przez siebie działalności do ich brzmienia (odpowiednio od daty ich stosowania lub w terminie dwunastu miesięcy od tej daty).

Pin It on Pinterest