Możliwość niestosowania przepisów prawa budowlanego przy przeciwdziałaniu epidemii COVID-19

Możliwość niestosowania przepisów prawa budowlanego przy przeciwdziałaniu epidemii COVID-19

Czytaj: 2 min

stan aktualny na dzień 25.03.2020 r., godz. 13:15

W rządowym projekcie specustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przewidziano szczególne ułatwienia w przedsiębraniu działań mających na cel przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

W zawartych w specustawie regulacjach przewidziano możliwość niestosowania przepisów Prawa Budowlanego, ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz aktów planistycznych wydanych na podstawie tej ustawy, a także ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Jeżeli takie działania związane byłyby z koniecznością poszerzania bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, nie znajdą również zastosowania przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy o działalności leczniczej.

W przypadku tego rodzaju robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części konieczne jest jedynie niezwłoczne poinformowanie administracji architektoniczno-budowlanej. W przekazywanej informacji należy wskazać – dla robót budowlanych – rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia (w przypadku prowadzenia robót budowlanych), a dla zmiany sposobu użytkowania – dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Jeżeli natomiast prowadzenie robót budowlanych powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu niezwłocznie ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.

Wreszcie ostatnim wymogiem specustawy w przypadku robót budowlanych prowadzonych z wyłączeniem przepisów prawa budowlanego w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 jest obowiązek zapewnienia objęcia kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, jeżeli prowadzenie takich robót wymagałoby uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę.

Podkreślić należy, że w przypadku podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie epidemii COVID-19 nie znajdą również zastosowania przepisy Prawa Zamówień Publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Tym samym ustawodawca w sposób daleko idący usprawnił i zliberalizował przepisy prawne w przypadku podejmowania działań zaradczych i kryzysowych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Pewne wątpliwości interpretacyjne w praktyce może budzić niejasno sformułowany zakres działań objętych wyłączeniem, w szczególności co do tego, które działania są podejmowane w celu przeciwdziałania epidemii, a które nie. Może tu to powodować pewne trudności wiążące się w konsekwencji z właściwą kwalifikacją podjętych działań.

Jakub Puciato

radca prawny
Associate

Pin It on Pinterest