Kategoria: prawo podatkowe

Kategoria: prawo podatkowe

Covid-19 (FAQ): zagadnienia z obszaru prawa podatkowego

ULGI W ZAPŁACIE PODATKÓW

Czy w związku ze stanem epidemii łatwiej można uzyskać odroczenie terminu zapłaty podatku?

Stan na dzień: 01-04-2020

Ustawa antykryzysowa nie przewiduje żadnych ułatwień przy odraczaniu terminu zapłaty zobowiązania podatkowego i zaległości podatkowych. Aktualne pozostają zatem dotychczasowe zasady przyznawania tej i podobnych ulg, o których pisaliśmy tutaj. Jedyna nowość legislacyjna dotyczy odstąpienia od stosowania opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu zapłaty w sytuacjach wskazanych w ustawie. Niezależnie jednak od rozwiązań przewidzianych w tzw. specustawie, jeżeli – w świetle przepisów Ordynacji podatkowej – istotną przesłanką odroczenia terminu zapłaty podatku jest ważny interes podatnika lub interes publiczny, trudności będące rezultatem stanu epidemii mogą stanowić istotny argument za udzieleniem przez organ takiej ulgi.

Ponadto z informacji medialnych wynika, że Ministerstwo Finansów przekazało organom podatkowym wytyczne, zgodnie z którymi wnioski o ulgi mogą być składane również drogą mailową (oryginał należy złożyć po ustaniu epidemii) i mają być rozpatrywane niezwłocznie. Jednak zalecamy składanie wniosków w sposób bardziej sformalizowany, tj. drogą pisemną, na adres e-Puap urzędu lub poprzez portal podatkowy. Z wytycznych Ministerstwa Finansów ma również wynikać, że stan epidemii będzie mógł stanowić przesłankę udzielenia ulgi, ale w odniesieniu do zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadają po 1 marca 2020 r. Ponadto organy mają zrezygnować z żądania od wnioskującego o ulgę podatnika złożenia oświadczenia majątkowego, jeżeli termin zapłaty przypadał po 1 marca 2020 r., a podatnik nie miał wcześniej zaległości podatkowych i nie korzystał z pomocy publicznej. Taki podatnik nie musi również składać oświadczenia majątkowego, jeżeli podatek do zapłaty wynika z rocznego zeznania PIT lub CIT, a podatnik działa w branży bezpośrednio zagrożonej skutkami epidemii, takiej jak np. transport, turystyka, kultura i gastronomia. Należy jednak zaznaczyć, że informacje te mają charakter nieoficjalny, w związku z czym ważne jest, aby wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku był kompletny i zawierał wszystkie istotne informacje, szczególnie że ulgi nie będą udzielane automatycznie.

TERMINY REALIZACJI OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU ROZLICZEŃ PODATKOWYCH

Ze względu na braki kadrowe w dziale księgowości moja firma spóźniła się o kilka dni ze złożeniem deklaracji VAT i zapłatą podatku. Czy mogę uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej z tego tytułu?

Stan na dzień: 01-04-2020

W takim przypadku można uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej, składając tzw. czynny żal. W piśmie takim należy ujawnić istotne okoliczności czynu, w tym osoby współdziałające w jego popełnieniu. Czynny żal powinny podpisać wszystkie osoby, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnoskarbowej. W przypadku spółki kapitałowej zwykle z ostrożności składają go członkowie zarządu, główna księgowa i ewentualnie inne osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi. Czynny żal należy złożyć na piśmie; dopuszczalne – choć niepraktyczne – jest również złożenie go w formie ustnej, do protokołu. Uchwalona właśnie ustawa antykryzysowa pozwala także na złożenie czynnego żalu w formie elektronicznej. Pismo elektroniczne opatruje się wówczas kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy. Czynny żal należy złożyć do organu ścigania, którym w przypadku niezłożenia deklaracji VAT skutkującej uszczupleniem kwoty podatku będzie – w zależności od kwoty podatku – naczelnik urzędu celno-skarbowego lub naczelnik urzędu skarbowego.

Czy skorzystanie z przedłużenia terminu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych na podstawie specustawy wymaga złożenia wniosku?

Stan na dzień: 08-04-2020

Skorzystanie z tej możliwości nie wymaga złożenia wniosku. Warunkiem jest jedynie poniesienie przez płatnika negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Spełnienie tego warunku może być weryfikowane przez urząd skarbowy np. w ramach kontroli podatkowej.

POSTĘPOWANIA I KONTROLE PODATKOWE

Nasza firma wystąpiła o zwrot podatku VAT. Następnie organ wszczął kontrolę podatkową i wstrzymał zwrot VAT. Czy organ może zawiesić prowadzenie kontroli lub przedłużać ją ze względu na stan epidemii?

Stan na dzień: 01-04-2020

Stan epidemii nie stanowi podstawy do zawieszenia kontroli podatkowej. Wbrew pierwotnym planom w ustawie antykryzysowej nie przewidziano bowiem takiej możliwości. Jednak niezależnie od tego, problemy kadrowe organu podatkowego mogą skutkować wydłużeniem terminu kontroli. Chociaż z Ordynacji podatkowej wynika, że kontrola podatkowa powinna zostać zakończona w terminie wskazanym w upoważnieniu do kontroli, to zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego i w praktyce organ może prowadzić kontrolę dłużej. Co więcej, zgodnie z ustawą antykryzysową w trakcie trwania stanu epidemii bieg terminów w kontrolach podatkowych ulega zawieszeniu i nie można organowi zarzucić bezczynności. Niezależnie od tego, na podstawie już wcześniej obowiązujących przepisów, w przypadku, w którym kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu VAT, nie stosuje się do niej ograniczeń czasu trwania kontroli z ustawy Prawo przedsiębiorców. Zatem chociaż stan epidemii nie musi automatycznie skutkować przedłużeniem kontroli podatkowej, to w praktyce może mieć taki skutek. Z nieoficjalnych informacji przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynika natomiast, że w związku z aktualną sytuacją organy podatkowe otrzymały polecenie przyspieszenia zwrotów VAT, co rzeczywiście można zaobserwować w praktyce.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI W CZASIE EPIDEMII

Czy wydatki na zakup maseczek ochronnych dla pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu?

Stan na dzień: 01-04-2020

W naszej ocenie taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Pracodawca jest bowiem zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co w sytuacji trwającej epidemii uzasadnia zapewnienie im odpowiednich środków ochrony, takich jak maseczki ochronne. W związku z tym wydatki poniesione w tym celu można uznać za związane z przychodem, a tym samym stanowiące koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Możliwość zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodu potwierdziło nieoficjalnie Ministerstwo Finansów (za: Business Insider).

Pin It on Pinterest