Prawomocny wyrok w sprawie z powództwa spółki Amon z grupy Polenergia o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia długoterminowych umów z PKH

Prawomocny wyrok w sprawie z powództwa spółki Amon z grupy Polenergia o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia długoterminowych umów z PKH

Czytaj: 2 min

Po ponad 7-letnim postępowaniu, w listopadzie 2022 roku, Sąd Apelacyjny w Gdańsku ogłosił wyrok w sprawie z powództwa AMON Sp. z o.o. (Grupa Polenergia, „Amon”) reprezentowanej przez zespół prawny kancelarii SPCG przeciwko Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. (Grupa Tauron, „PKH”), którym w całości oddalił apelację wniesioną przez PKH od wyroku częściowego i wstępnego Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 lipca 2019 roku. O tym wyroku pisaliśmy tutaj.

Tytułem przypomnienia, wyrokiem częściowym i wstępnym wydanym w dniu 25 lipca 2019 roku, Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił powództwo Amon ustalając, że oświadczenia PKH o wypowiedzeniu długoterminowych Umów zawartych pomiędzy PKH i Amon są bezskuteczne i nie wywołują skutku prawnego w postaci rozwiązania obu Umów, skutkiem czego Umowy te po okresie wypowiedzenia, tj. po dniu 30 kwietnia 2015 roku, pozostają w mocy co do wszystkich postanowień i wiążą ich strony. Jednocześnie Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał za usprawiedliwione co do zasady roszczenia odszkodowawcze dochodzone przez Amon względem PKH z tytułu niewykonania przez PKH Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych.

Oddalając apelację, Sąd Apelacyjny w Gdańsku zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez SPCG w imieniu Amon w odpowiedziach na apelację, tak co do legitymacji powodowej spółki, jak i co do meritum sporu o skuteczność oświadczeń o wypowiedzeniu umów. Oznacza to, że prawomocnie została przesądzona zarówno kwestia bezskuteczności oświadczeń PKH o wypowiedzeniu Umów, jak i zasada odpowiedzialności PKH za szkodę Amon związaną z niewykonywaniem długoterminowych Umów. PKH pozostaje jeszcze możliwość wniesienia skargi kasacyjnej.

W toku tego długoletniego postępowania zespołem prawnym SPCG zajmującym się sprawą kierował mec. Krystian Radłowski, Partner, reprezentując Amon wspólnie z mec. Bartłomiejem Jarco, Counsel przed sądami I i II instacji. W skład zespołu SPCG na wchodzili także mec. Ewelina Rumak, Senior Associate, mec. Tomasz Praschil, Senior Associate, oraz Bartosz Amroziewicz, Associate. W toku postępowania apelacyjnego wsparcia zespołowi udzielała również mec. Agnieszka Soja, Partner.

 

Napisz do autora:

Krystian Radłowski SPCG

Krystian Radłowski

radca prawny
Associate

Pin It on Pinterest